Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Serwis Exiro.pl zawiera ogłoszenia.
2. Ogłoszenia te zostały dodane na serwis przez osobę fizyczną.
3. Ogłoszenia te nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4. Serwis w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie jest sklepem internetowym, pośredniczy on między usługodawcą, a usługobiorcą.
5. Administratorem Serwisu jest osoba fizyczna.
6. Serwis umożliwia zrealizowanie ogłoszenia przez usługodawcę tj. właściciela prezentowanej oferty.
7. W przypadku wyboru opcji Pobierz instalator serwis zobowiązuje się do przekierowania klienta na stronę na której znajduje się materiał ogłoszeniowy  jeżeli płatność dokonano do 24 godzin. W innym przypadku serwis nie gwarantuje otrzymania zawartości ogłoszenia.
8. Kontakt z Administratorem strony dostępny jest poprzez e-mail: [email protected]
9. Jeżeli masz problem z Usługą skorzystaj z kontaktu poprzez wysłanie wiadomości na ten adres email [email protected].
W przypadku niezadowolenia z Usług na naszym Serwisie (pomimo wszelkich starań dołożonych do maksymalnej satysfakcji) zalecamy skorzystanie z opcji kontaktu na adres email [email protected] – dzięki temu możesz być pewny, że nie ryzykujesz korzystając z naszego Serwisu.
10. Skorzystanie z oferty zawartej w ogłoszeniu jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilnoprawnej na odległość.
11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną usługobiorcy.
12. Wyświetlenie, oraz skorzystanie z oferty nie wymaga zakładania Konta.
13. Cena konkretnego ogłoszenia, widoczna jest zawsze w regulaminie płatności i prowizji udostępnionym przez operatora. Przeczytanie i zaakceptowanie tego regulaminu jest konieczne przed każdą opłatą jednorazową.
14. Aby użytkownik mógł korzystać z Serwisu musi spełnić warunki techniczne. Są to:
– Połączenie z Internetem;
– Przeglądarka Internetowa umożliwiająca akceptację i wyłączenie plików „cookies”.

§ 2 Zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami korzystania z sieci Internetu, zasadami współżycia społecznego, ustalonymi zwyczajami oraz celami, dla których Serwis został utworzony.
2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) Korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie nieodpowiedniego oprogramowania oraz urządzeń technicznych;
b) Korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr majątkowych i osobistych oraz wszelkich przysługujących im praw;
c) Korzystania z wszelkich treści i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawniony podmiot.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub nieprawidłowości leżące po jego stronie przy zamawianiu dostępu lub aktywacji lub przedłużaniu dostępu do usługi świadczonej przez Usługodawcę w ramach Serwisów, w szczególności polegające na wysłaniu SMS o nieprawidłowej treści lub wysłaniu SMS na nieprawidłowy numer. Usługodawca nie ma obowiązku wysyłania do Użytkownika informacji o otrzymaniu SMS o niewłaściwej treści lub o innych błędach przy zamawianiu dostępu lub aktywacji lub przedłużeniu usługi.
4. W celu korzystania z usługi świadczonej w ramach Serwisu przez Usługodawcę Użytkownik powinien mieć włączony telefon komórkowy, z którego wysłał SMS celem zamówienia dostępu do usługi.
5. Administrator Serwisu nie odpowiada za:
a) Szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika przy Rejestracji danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych, w tym za szkody spowodowane brakiem aktualizacji tych danych;
b) Szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika Regulaminu, obowiązującego prawa, zasad korzystania z sieci Internetowej, zasad współżycia społecznego, ustalonych zwyczajów oraz celów, dla których Serwisy zostały utworzone;
c) Szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub ich niedostępności, spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika, o ile nie stanowią one korzystania z Serwisu zgodnego z Regulaminem, lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Administrator Serwisu nie był w stanie przewiedzieć i którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności (siła wyższa);
d) Szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu usługi SMS lub jej niedostępności, spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Operatora lub Użytkownika, o ile nie stanowią one korzystania z Serwisu zgodnego z Regulaminem, lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Administrator Serwisów nie był w stanie przewiedzieć i którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności (siła wyższa);
e) Opóźnienia w pobieraniu lub oglądaniu przez Użytkownika materiałów multimedialnych w ramach korzystania z usługi oferowanej w Serwisach, spowodowane zbyt dużą ilością osób oczekujących na pobranie lub obejrzenie tego samego lub innych materiałów bądź innymi przyczynami o charakterze technicznym.

§ 3 Prywatność

Serwis Exiro.pl zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje oraz dane konieczne do zrealizowania ogłoszenia takich jak: adres email, numer telefonu, adres IP urządzenia.

§ 4 Ciasteczka

Serwis wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies (ciasteczkami) do celów statystycznych oraz poprawy funkcjonalności Serwisu. Są one zapisywane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej niniejszy Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa odwiedzającej osoby na to pozwala. W tym celu przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przeglądane przez ciebie podstrony Serwisu oraz czas na to poświęcony. Zbierane w ten sposób informacje pomagają dostosowywać reklamy internetowe do Twoich potrzeb, dostosować stronę internetową do urządzenia odwiedzającego, usprawnić funkcjonalność Serwisu oraz dają możliwość opracowania ogólnych statystyk odwiedzin Serwisu. Mechanizm plików cookies nie powoduje jakichkolwiek zagrożeń na urządzeniu odwiedzającego Serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to możesz za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Administrator gromadzi także adresy IP odwiedzających niniejszy Serwis. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy tworzeniu analiz.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Zmiany regulaminu nie muszą mieć charakteru pisemnego.
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.